1.2.2013 palkankorotukset

27.12.2012

TS 2012–2013

Kunnallisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus 2012–2013 on voimassa 1.1.2012–28.2.2014. Sopimuskauden pituus on 26 kuukautta.

 

Palkantarkistukset

TS-12:n sopimuskorotukset muodostuvat yleiskorotuksista 1.1.2012 (1,7 %) ja 1.2.2013 (1,46 %) sekä kyseisiin päivämääriin ajoittuvista paikallisesta järjestelyeristä (0,4 % ja 0,6 %). Lisäksi ratkaisuun sisältyy 150 euron kertaerä tammikuun 2012 palkanmaksun yhteydessä.

 

Palkkausjärjestelmät kuntoon

TS-12:n palkkausluvussa on haluttu korostaa palkkausjärjestelmien kehittämistä ja sitä, että ne on pantava täytäntöön ainakin tietyllä minimitasolla. Uudet palkkausjärjestelmää koskevat määräykset eivät edellytä toimivien palkkausjärjestelmien uudelleenarviointia.

 

Palkkausjärjestelmä ei kuitenkaan voi enää perustua 1995 teknisten sopimuksen syntymisen yhteydessä TS-palkoiksi muunnettuihin KVTES-palkkoihin, vaan tehtäväkohtaisen- ja henkilökohtaisen lisän arviointijärjestelmiin.

 

Muita sopimusmuutoksia

Palkkaryhmäkohtaisia minimipalkkoja on tarkistettu sopimuskauden alusta lukien. Tarkistukset koostuvat yleiskorotusta, ammattialanlisän osittaisesta siirrosta tehtäväkohtaiseen palkkaan ja alarajan tarkistuksesta siltä osin kun aikaisemmalle alarajalle ei käytännöllisesti katsoen ole tilastojen valossa sijoitettu viranhaltijoita ja työntekijöitä.

 

Ensimmäistä ammattialalisää on pienennetty yhdellä prosenttiyksiköllä 4 prosenttiin ja ammattialalisän maksimimäärä on tämän johdosta vastaavasti pienentynyt kahdeksaksi prosentiksi, joka vastaa KVTES:n työkokemuslisän tasoa. Ammattialalisän pieneneminen on kompensoitu tehtäväkohtaisessa palkassa.